خانه   »   
امنیت
   »   
Email Security Appliance

Email Security Appliance

سیسکو یک ابرقدرت واقعی در سیستم های امنیت Mail می باشد. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به جدول Gartner بیاندازیم. ESA توسط گروه Cisco Talos Security مدیریت می شود.

 Email Security Appliance

پس از اضافه شدن SourceFire ، اینک Advance Malware Protection نیز به مجموعه خدمات ESA اضافه شده است.