خانه   »   
Collaboration
   »   
Video Conference
   »   
معرفی H.265

معرفی H.265

کدک ها در سالهای مختلف دچار تغییر و تحول زیادی شدند.

معرفی H.265