سیسکو و رونمایی از Infinite Video Platform Labs

شرکت سیسکو با افتتاح مرکز Infinite Video Platform (IVP) Labs به بینندگان تلویزیون و محتوای دیجیتالی امکان مشاهده از نزدیک فناوری های نسل بعدی، نحوه عملکرد و مقایسه فناوری های نسل بعدی تلویزیون با فناوری های فعلی را ممکن می سازد.

آقای Rajeev Raman، مدیر ارشد بخش Service Provider Video Software سیسکو در خصوص مرکز IVP Lab گفته است: “ ما می خواهیم هر دو هفته از یک قابلیت جدید در مرکز IVP رو نمایی کنیم. هدف ما از این مرکز ایجاد محلی برای تعامل بینندگان تلویزیون و مهندسین این حوزه جهت بهبود و توسعه بستر تلویزیون و آینده محتوای ویدیویی می باشد.”