سیسکو و Pure Storage

شرکت Pure Storage برای گسترش راهکار FlashStack Convereged Infrastructure Solution با سیسکو همکاری خواهد کرد. این همکاری قرار است به Pure Storage کمک کند تا راهکار FlashStack خود را برای مشتریانش سریعتر و بهتر از گذشته پیاده سازی، توسعه و نگهداری نماید.

در حال حاضر مراکز آموزشی، بیمارستان ها و موسسات مالی و سایر سازمان هایی که از راهکار های All-Flash استفاده می کنند، مشتریان راهکار FlashStack محسوب می شوند.

مزیت های همکاری با سیسکو برای شرکت Pure Storage:

بهره مند شدن از پشتیبانی بهتر: با بکارگیری فناوری های سیسکو، FlashStack با زیرساخت های Virtual Desktop Infrastructure (مورد استفاده برای مجازی سازی) سازگاری کامل خواهد داشت.

کاهش هزینه:سازمان ها با پیاده سازی FlashStack از طریق VDI در هزینه های خود صرفه جویی خواهند کرد، چرا که کاملا مجازی خواهد بود.

در گذشته Pure Storage و سیسکو همکاری های دیگری نیز داشته اند. یکی از همکاری های موفقیت آمیز این دو شرکت گسترش راهکار Flash Array مربوط به شرکت Pure Storage بوده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص Pure Storage کلیک نمایید.